List of VDC/Muncipality in Dolpa

Bhijer
Chharka
Dho
Dunai
Jufal
Kaigaun
Kalika
Khadang
Lawan
Likhu
Majhfal
Mukot
Narku
Pahada
Phoksundo
Raha
Rimi
Sahartara
Saldang
Sarmie
Sunhoo
Tinje
Tripurakot