List of VDC/Muncipality in Gulmi

Aaglung
AmarAbathok
Amarpur
Apchaur
Arbani
Arje
Arkhale
Arkhawang
Arlangkot
Aslewa
Badagaun
Bajhketeri
Baletaksar
Balithum
Bamgha
Bami
Bastu
Bhanbhane
Bharse
Bhurmung
Birbas
Bisukharka
Chhapahile
Dalamchaur
DarbarDevisthan
Darling
Daungha
Dhamir
DhurkotBastu
DhurkotBhanbhane
DhurkotNayagaun
DhurkotRajasthal
Digam
Dirbung
Dohali
Dubichaur
DusmaRajasthal
Foksing
Gaidakot
GurukotRajasthal
Gwadha
Gwadi
Hadahade
Hadinete
Hansara
Harewa
Harmichaur
Harrachaur
Hasara
Hastichaur
Hawangdi
Hunga
Jaisithok
Jayakhani
Johang
Juniya
Juvung
Khadgakot
Kharjyang
Kurgha
Limgha
Malagiri
Murtung
Musikot
MyalPokhari
Nayagaun
Neta
Palkikot
Paralmi
Paudi
Amarahi
Pipaldhara
PurkotDaha
Purtighat
Reemuwa
Rupakot
Ruru
Shantipur
Simichaur
Siseni
Thanpati
ThuloLumpek
Turang
Wagla
Wamitaksar