List of VDC/Muncipality in Makwanpur

Agara
Ambhanjyang
Bajra60hi
Basamadi
Betini
Bhaise
BhartaPundyadevi
Bhimfedi
Budhichaur
Chhatiwan
Chitlang
Churiyamai
Daman
Dandakharka
Dhimal
Fakhel
Faparbadi
Gogane
Handikhola
Hatiya
Hetauda
Hurnamadi
IpaPanchakanya
Kalikatar
Kankada
Khairang
Kogate
Kulekhani
Makwanpur gadhi
Manahari
Manthali
Markhu
MartaPunchedevi
Namtar
Nibuwatar
PadmaPokhari
Palung
Raigaun
Raksirang
SarikhetPalase
Shikharpur
ShreepurChhatiwan
SisneriMahadevsthan
Sukaura
Thingan
TistungDeurali