List of VDC/Muncipality in Mugu

Bhiyee
Dhainakot
Dolphu
Ghaina
Gumtha
Hyanglung
Jima
Kale
Karkibada
Kimari
Kotdanda
Mangri
Mihi
Mugu
Natharpu
Photu
Pina
Pulu
Rara
RaraKalai
Rowa
Ruga
Rumale
Seri
ShreeKot
ShreeNagar
Sukhadhik