List of VDC/Muncipality in Salyan

Badagaun
Bafukhola
BajhKanda
BameBanghad
Bhalchaur
Chande
Chhayachhetra
Damachaur
Dandagaun
Darmakot
Devisthal
DhagariPipal
Dhakadam
Dhanwang
Hiwalcha
Jhimpe
Jimali
Kabhrechaur
Kajeri
Kalagaun
KalimatiKalche
KalimatiRampur
Kavra
Khalanga
KorbangJhimpe
Kot60
Kotmala
Kubhinde
Laxmipur
Lekhpokhara
MajhKhanda
Marke
Marmaparikhanda
Mulkhola
Nigalchula
Phalawang
PipalNeta
Rim
SaijuwalTakura
SarpaniGarpa
Si60tha
Siddheswar
Sinwang
Suikot
Syanikhal
Tharmare
Tribeni